Thông báo BTS

Kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân (1963 - 2018)

Ngày đăng: 08/04/2018

(PGVN) Kính đề nghị Quý Ban chuẩn bị và tổ chức thực hiện Lễ Kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo được thành tựu viên mãn theo tinh thần Thông tư này.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                -----------------                                                                                                 -----------------------

          Số :  085 /TT.HĐTS                                                                                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày  23 tháng 3 năm 2018 

 

 

THÔNG TƯ

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức

Vì Pháp thiêu thân (1963 - 2018)

 

Kính gửi:  Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

   Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức, đã vì Pháp thiêu thân cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà độc lập, thống nhất, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay kế thừa sự nghiệp Phật giáo Việt Nam được tồn tại và không ngừng phát triển. Nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày Bồ tát vì Pháp thiêu thân, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc tổ chức như sau: 

 

1. Tại Trung ương:

 

   Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp.Hà Nội, Tổ đình Hòe Nhai (Hồng Phúc), Tp.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm tại Tổ đình Hòe Nhai (Hồng Phúc) – Hà Nội và tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

 

2. Tại các tỉnh tiêu biểu:

 

   - Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế: Chùa Từ Đàm, Tp. Huế.

   - Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: Chùa Long Sơn, Tp. Nha Trang.

 

3. Chương trình Lễ tưởng niệm:

 

   - Đồng cử hành Lễ tưởng niệm vào lúc 08 giờ 00, ngày 20/4/al (03/6/2018), theo chương trình:

   - Niệm Phật cầu gia bị.

   - Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

   - Cung tuyên Tiểu sử Bồ tát Quảng Đức.

   - Lời tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức của các cấp Giáo hội.

   - Phát biểu các cơ quan chính quyền (nếu có)

   - Cử hành Lễ tưởng niệm.

   - Cảm tạ của Ban Tổ chức.

 

4. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cũng như các Tự viện có quan hệ Sơn môn Pháp phái, hoặc nơi Bồ tát đã từng lưu trú, hành đạo hay vãng lai, tối ngày 20/4/ÂL tổ chức Khóa lễ Tưởng niệm Bồ tát, cầu nguyện Quốc thái dân an, chúng sinh an cư lạc nghiệp, cầu siêu bạt độ chư vị hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, anh linh Thánh tử đạo siêu sinh thoát hóa.

 

   Kính đề nghị Quý Ban chuẩn bị và tổ chức thực hiện Lễ Kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo được thành tựu viên mãn theo tinh thần Thông tư này.

 

   Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.

 

Nơi nhận :                                                                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- Như trên                                                                                                                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Ban Thường trực HĐTS "để b/c”                                                                                                 CHỦ TỊCH

- UBTW MTTQVN;

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ PG;                                                                                                   (đã ký)

- Văn phòng T.176;

- VP Ban Dân Vận TW (T.78)                                                                                         Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

                  "để b/c”

- UBND, UBMTTQ, SNV/BTG các tỉnh, TP

       "để biết và giúp đỡ”

- Lưu VPI – VPII. 

 

 

 

 

              Nguồn: Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN