Để truy tiến báo ân Đức Thế Tôn, thực hiện hạnh Dũng, ngành Nam GĐPT thực tập - tu học phụng sự nhân sinh, hộ trì Chánh Pháp, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TU HỌC, SINH HOẠT NĂM 2017 CỦA GĐPT QUẢNG NGÃI