Thông báo BTS

Quy chế hoạt động GHPGVN cấp huyện và quyết định ban hành của GHPGVN

Ngày đăng: 20/03/2018

Quy chế hoạt động GHPGVN cấp huyện và quyết định ban hành của GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 --------------------------

 

 

------------------------------------

Số : 023 /QĐ/HĐTS

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN

QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

  

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

− Căn cứ điều 37 đến điều 42 chương VII Hiến chương GHPGVN;

− Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ/HĐTS ngày 24/11/2012 Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ (2012 - 2017).

− Căn cứ Nghị quyết số 004/NQ/HĐTS ngày 05/01/2014 Hội nghị kỳ 2 Khóa VII Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

− Căn cứ Quyết định số 01/QĐ/HĐCM ngày 10/01/2014 của Đức Pháp chủ GHPGVN, V/v duyệt y Quy chế hoạt động trong hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay, ban hành Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm có 04 chương, 23 điều đã được Hội nghị kỳ 2 Khóa VII Hội đồng Trị sự thông qua ngày 05/01/2014 và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh duyệt y (đính kèm Quy chế hoạt động).

Điều 2: Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành trực thuộc Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

 

Nơi nhận :

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- BTS GHPGVN cấp Quận, Huyện, Thị xã,Thành phố trực thuộc tỉnh "để thực hiện”

 

 

CHỦ TỊCH

(đã ấn)

- Ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

- BTG/SNV các Tỉnh, Thành"để biết ”

 

 

 

- Lưu VP1 - VP2.

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

 

 

-----------------------------------

 

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

 

  Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện) được thành lập theo điều 37 đến điều 42 chương VII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm mục đích:

  - Quy định cụ thể chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mỗi thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện; nâng cao hiệu quả công tác và tăng cường sự đoàn kết hòa hợp, tuân thủ nguyên tắc tổ chức trong nội bộ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện.

  - Quy định phạm vi hoạt động và sự liên hệ giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện với các Cơ quan hữu quan và các Đại diện Phật giáo phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Đại diện Phật giáo Xã).

 

CHƯƠNG I

 CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHIỆM VỤ

 

Điều 1 : Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện do Đại hội Phật giáo huyện suy cử và được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn, gồm các chức danh:

  - Trưởng Ban Trị sự

  - 01 Phó Trưởng Ban Thường trực

  - 02 Phó Trưởng ban chuyên trách

  - Các Trưởng ban chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự cấp tỉnh.

  - 01 Chánh Thư ký

  - 02 Phó Thư ký

  - 01 Thủ quỹ

  - Các Ủy viên Thường trực

  - Các Ủy viên.

Các Trưởng ban chuyên ngành theo yêu cầu, có thể thành lập một Ban không quá 09 thành viên, do Thường trực Ban Trị sự quyết định chuẩn y.

Điều 2: Thành viên tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện tuổi đời không quá 60 (tùy theo yêu cầu của địa phương), không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự.

Điều 3: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện làm việc theo cơ chế tập trung dân chủ, mọi hoạt động Phật sự phải được tập thể hoặc 2/3 thành viên Ban Trị sự thảo luận và biểu quyết thông qua. Ban Trị sự có nhiệm vụ:

  1. Thực hiện theo điều 37– 42 chương VII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V)

  2. Tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện.

  3. Chuẩn bị thành phần, số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo cấp huyện và nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, có sự hiệp thương với chính quyền địa phương và Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh theo quy định của Trung ương Giáo hội.

  4. Dự kiến số lượng thành viên Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự theo quy định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

  5. Ban Trị sự được tặng Bằng Công đức cho các thành viên Ban Trị sự và các cơ sở Tự viện, cá nhân cấp huyện.

  6. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện thực hiện các chức năng về hoạt động hành chánh tổ chức cũng như các chuyên ngành thuộc phạm vi địa bàn cùng cấp liên hệ.

  7. Các trường hợp khác như tuyên dương công đức, kỷ luật, thuyên chuyển nơi tu học từ tỉnh khác đến, bổ nhiệm trụ trì, tấn phong Giáo phẩm, giới thiệu Tăng Ni theo học các Trường Phật học ngoài tỉnh và du học nước ngoài, sửa chữa lớn, xây dựng mới, giới thiệu xác nhận việc cư trú, đi đến các tỉnh, thành Phật giáo khác phải đệ trình Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh xem xét và giải quyết.

  8. Các hoạt động Phật sự tại địa phương mang tính trọng đại, vượt ngoài chức năng, quyền hạn của Ban Trị sự cấp huyện thì phải đệ trình và được Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thông qua mới được triển khai thực hiện.

Điều 4: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh về việc hướng dẫn các cơ sở Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (sau đây gọi chung là Tự viện), Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt và tu học theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Quy chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Giáo hội, Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện thuộc tỉnh và pháp luật Nhà nước.

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG – QUYỀN HẠN

 

Điều 5: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo điều 3, điều 4 Chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành.

Điều 6: Các kỳ họp định kỳ hàng quý, năm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện do Trưởng Ban Trị sự triệu tập và chủ tọa để xem xét, thảo luận, giải quyết công tác Phật sự của Giáo hội địa phương trong thời gian qua và sắp tới. Thời gian vào thượng tuần tháng 6 và tháng 12 dương lịch. Kỳ họp được xem là hợp lệ khi số thành viên hiện diện là 2/3 trên tổng số thành viên của Ban Trị sự, trong đó nhất thiết phải có vị Trưởng Ban Trị sự hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực được Trưởng Ban Trị sự ủy nhiệm.

  Khi có duyên sự đặc biệt, Trưởng Ban Trị sự được quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết công việc. Đối với các kỳ họp định kỳ, vị Trưởng Ban Trị sự vì duyên sự đặc biệt không thể tham dự và chủ trì kỳ họp, thì ủy nhiệm cho vị Phó Trưởng Ban Thường trực ký thư triệu tập và chủ trì kỳ họp. Nếu các thành viên Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự vắng mặt không lý do liên tiếp trong 03 kỳ họp thì Thường trực Ban Trị sự có quyền cử người thay thế bằng một quyết định.

Điều 7: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện khi thảo luận, giải quyết và thông qua các công tác Phật sự phải dựa trên tinh thần dân chủ, hòa hợp, đoàn kết, tuân thủ các nguyên tắc của tổ chức; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, truyền thống của các Hệ phái, Tự viện, Tăng Ni theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật Nhà nước, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Giáo hội và Quy chế của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện.

Điều 8: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện được quy định như sau:

  a. Trưởng Ban Trị sự :

- Là người đại diện tư cách pháp nhân, pháp lý trong các quan hệ với Nhà nước và các Tự viện, Tăng Ni trong phạm vi địa giới hành chánh cấp huyện.

- Nhận Quyết định trực tiếp từ Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện về mọi hoạt động Phật sự.

- Trưởng Ban Trị sự được quyền ký thư triệu tập các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường. Trưởng Ban Trị sự phải tham dự các kỳ họp do Thường trực Ban Trị sự triệu tập, nếu vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải báo cáo với Thường trực Ban Trị sự.

- Trưởng Ban Trị sự giữ vai trò người phát ngôn chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, hoặc ủy nhiệm cho Phó Trưởng Ban Thường trực hay Trưởng ban Thông tin Truyền thông bằng văn bản thi hành.

  b. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự:

- Phụ tá Trưởng Ban Trị sự tổ chức triển khai, thực hiện các Phật sự theo tinh thần các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự, sự phân công của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Huyện.

- Nếu Trưởng Ban Trị sự đi vắng hoặc có duyên sự đặc biệt thì Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự được quyền xử lý các công việc của Ban Trị sự do Trưởng ban Trị sự ủy quyền, đồng thời Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự cũng phải chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện về công việc mà Phó Trưởng Ban Thường trực trực tiếp giải quyết.

  c. Phó Trưởng ban Trị sự: Tùy theo yêu cầu được kiêm nhiệm một ngành chuyên môn trong Thường trực Ban Trị sự.

  d. Thư ký :

- Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện; tổng hợp tình hình và đề xuất biện pháp thực hiện các hoạt động Phật sự tại địa phương phù hợp với nghị quyết, chương trình hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện.

- Dự thảo các văn bản hành chánh, báo cáo sơ kết, tổng kết năm và nhiệm kỳ, hoạch định nội dung các kỳ họp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện. Thừa lệnh Trưởng Ban Trị sự ký các văn bản hành chánh.

  e. Trưởng ban Kinh tế Tài chánh, Ủy viên Thủ quỹ:

- Có trách nhiệm phối hợp với Thư ký Ban Trị sự đôn đốc việc vận động các nguồn tài chánh do Thường trực Ban Trị sự chỉ đạo và cho phép.

- Việc thu chi phải được Trưởng Ban Trị sự ký duyệt với tư cách là chuẩn chi viên và được báo cáo tại các kỳ họp định kỳ của Ban Trị sự.

- Quản lý mọi nguồn tài chánh của Ban Trị sự.

  f. Trưởng ban Kiểm soát :

- Có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và góp ý vào việc triển khai các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự, các đường lối chính sách của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện.

- Có trách nhiệm theo dõi các Phật sự trong huyện và chịu trách nhiệm ký xác nhận vào báo cáo tài chánh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cấp.

  g. Các Trưởng ban chuyên ngành:

  - Các Trưởng ban chuyên ngành thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện khi được phân công đảm nhiệm Phật sự, mọi hoạt động phải theo đúng những quy định của Nội quy các Ban, Viện Trung ương Giáo hội; các nghị quyết, chương trình hoạt động do Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện hoạch định.

  - Mỗi quý, các Trưởng ban chuyên ngành phải báo cáo công tác chuyên ngành lên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cấp; đồng thời báo cáo theo hệ thống dọc về Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh.

Điều 9: Trường hợp Trưởng Ban Trị sự khuyết nhiệm, vị Phó Trưởng Ban Thường trực quyền Trưởng ban Trị sự đến mãn nhiệm kỳ (nếu thời gian gần mãn nhiệm kỳ) hoặc sẽ hợp thức hóa trong phiên họp khoáng đại của Ban Trị sự và có biên bản, công văn đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh chuẩn y bằng một quyết định (nếu thời gian của nhiệm kỳ còn dài).

 

CHƯƠNG III

HỆ THỐNG – TRÁCH NHIỆM – LIÊN HỆ – HỘI HỌP

 

Điều 10: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm liên lạc và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Đại diện Phường, xã, Thị trấn, Tự viện, Tăng Ni thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 11: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn các Tự viện hoàn thành các thủ tục đăng ký lịch sinh hoạt Phật sự tại Tự viện theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Điều 12: Trưởng Ban Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban Trị sự và Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện chịu trách nhiệm tạo mối quan hệ chặt chẽ với các Hệ phái, các Tự viện, Tăng Ni, Phật tử, Chánh quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong địa bàn để giải quyết các Phật sự liên quan.

Điều 13: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần trước ngày họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh để giải quyết những Phật sự của địa bàn và báo cáo tại kỳ họp định kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh.

Điều 14: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện mỗi năm tổ chức 02 kỳ Hội nghị: Sơ kết và Tổng kết để kiểm điểm công tác đã thực hiện và hoạch định chương trình hoạt động Phật sự sắp tới. Thời gian thượng tuần tháng 6 và tháng 12 dương lịch, đồng thời gửi báo cáo công tác hoạt động Phật sự về Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh để sơ kết và tổng kết công tác Phật sự.

Điều 15: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện sau khi được sự cho phép của Trưởng Ban Trị sự, tuyển chọn một số nhân viên phục vụ Văn phòng Ban Trị sự do Trưởng Ban Trị sự ký Quyết định tuyển dụng; Tiếp nhận, phân phối và lưu trữ công văn, quản lý khuôn dấu, chịu trách nhiệm giữ gìn tư liệu của các chuyên ngành.

Điều 16: Nhiệm kỳ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

CHƯƠNG IV

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 17: Các Phật sự khi thực hiện tại địa bàn gặp khó khăn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện phải báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh để Ban Thường trực Ban Trị sự có hướng giải quyết và chỉ đạo cụ thể.

Điều 18: Các Trưởng ban chuyên ngành phải tham dự các phiên họp chuyên ngành của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh để nắm tình hình công tác và các Phật sự có liên quan; hoặc nếu tổ chức họp chuyên ngành tại các Quận, Huyện, Thị, Thành phố thuộc tỉnh thì phải có sự tham dự của Trưởng ban chuyên ngành Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh để phát biểu chỉ đạo.

Điều 19: Nếu thành viên nào trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện; Đại điện Phật giáo xã có hành vi làm cản trở, ảnh hưởng không tốt đến các Phật sự được triển khai thực hiện tại địa bàn. Tùy theo mức độ vi phạm, BanTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyệnsẽ đệ trình Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh bãi miễn chức vụ và xử lý theo luật Phật, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý theo Pháp luật (nếu có).

Điều 20: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tổng kết công tác Phật sự của địa bàn lên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh trước ngày tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự cấp tỉnh từ 30 ngày đến 60 ngày để Ban Trị sự đúc kết công tác nhiệm kỳ toàn Ban.

Điều 21: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện được quyền tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ mới, hoặc lưu nhiệm và bổ sung nhân sự nhiệm kỳ mới bằng một tờ trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, trước ngày Đại hội Ban Trị sự cấp tỉnh ít nhất một tháng.

Điều 22: Đối với những Thị trấn, Phường, Xã có đông Tăng Ni, Phật tử, nhiều cơ sở Tự viện thì Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh bổ nhiệm một đại diện Thị trấn, Phường, Xã, hoặc Liên Phường, Xã bằng một quyết định để giúp Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện trong việc điều hành các công tác Phật sự tại địa bàn cùng cấp.

Điều 23: Quy chế này gồm có 04 chương, 23 điều được Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam biểu quyết thông qua vào ngày 05 tháng 01 năm 2014.

  Quy chế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyệncó hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chỉ có Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới được quyền sửa đổi, nếu xét thấy cần thiết trong quá trình thực hiện.

 

 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM