Thông báo GĐPT

Thông báo thi kết khóa, kết thúc các bậc học Huynh trưởng năm 2018

Ngày đăng: 09/10/2018

Chủ nhật ngày 28/10/2018 (20/9 âm lịch), BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên và Bậc Trì, kết thúc năm thứ 2 Bậc Định năm 2018 tại 4 địa điểm cho các Huynh trưởng thuộc các GĐPT ở các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc.

 

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NGÃI

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-----o0o-----

 

Số: 24/2018-TB-GĐPT

Quảng Ngãi ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THI CÁC BẬC HỌC KIÊN, TRÌ, ĐỊNH CỦA HUYNH TRƯỞNG NĂM 2018

DO BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC

 

            Kính gởi:             -      Quý anh chị thành viên Ban Hướng Dẫn.

-      Ban Huynh trưởng các đơn vị trong toàn tỉnh.

-      Đoàn trưởng Đoàn Nữ Phật tử Ni Liên, Đoàn Lam Thiên Ấn.

 

Thực hiện tiếp tục Thông tư số 23 ngày 06/9/2018 của BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi về việc triển khai công tác tu học, sinh hoạt cuối năm 2018. Nay Thường trực BHD Phân Ban GĐPT tỉnh và Ban điều hành các bậc học tổ chức thi kết khóa, kết thúc các bậc học Kiên, Trì, Định của Huynh trưởng năm 2018 như sau:

1. Đối tượng dự thi:

a- Huynh trưởng đã được quí Ban điều hành các Bậc học của các GĐPT huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc chấp thuận và đã tham dự học Bậc Kiên, năm thứ hai Bậc Trì (đã dự thi kết thúc năm thứ nhất) do quí Ban điều hành nói trên tổ chức.

b- Huynh trưởng đang tham dự học năm thứ hai Bậc Định do Ban điều hành các Bậc học của BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

c- Danh sách và hồ sơ dự thi của Huynh trưởng do quí Ban điều hành các bậc học của huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc gởi về Văn phòng BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi và một bản danh sách gởi đến email nguyenlai880@gmail.com trước ngày 20/10/2018. (Không nhận dự thi đối với các trường hợp khác, chẳng hạn như bổ sung Huynh trưởng dự thi tại buổi thi, chưa thi năm nhất Bậc Trì, Bậc Định mà lại dự thi năm hai,...).

2. Thời gian thi: Ngày chủ nhật 28/10/2018 (20/9 Mậu Tuất).

- Hội đồng coi thi làm việc từ 7h00 tại các điểm thi.

- Huynh trưởng dự thi tập trung tại các điểm thi lúc: 7h30 và thi từ 8h30 đến 9h30.

3. Địa điểm thi:

a. Điểm thi số 1 tại Chùa Pháp Hóa (334 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) tổ chức:

- Thi kết khóa năm thứ 2 Bậc Định.

- Thi kết khóa Bậc Kiên, kết thúc năm thứ hai Bậc Trì của Huynh trưởng thuộc các GĐPT ở các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Lý Sơn, TP Quảng Ngãi và Đoàn Nữ Phật tử Ni Liên.

b. Điểm thi số 2 tại Chùa Bảo Quang (Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức) tổ chức:

- Thi kết khóa Bậc Kiên, kết thúc năm thứ hai Bậc Trì của Huynh trưởng thuộc các GĐPT ở các huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

c. Điểm thi số 3 tại Chùa Liên Quang (Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn) tổ chức:

- Thi kết khóa Bậc Kiên, kết thúc năm thứ hai Bậc Trì của Huynh trưởng thuộc các GĐPT ở huyện Bình Sơn.

 d. Điểm thi số 4 tại Chùa Huyền Trang (Quận Gò Vấp, TP HCM) tổ chức:

- Thi kết khóa Bậc Kiên, kết thúc năm thứ hai Bậc Trì của Huynh trưởng thuộc Đoàn Lam Thiên Ấn.

Nay Thường trực BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi đề nghị quý anh chị triển khai thực hiện theo tinh thần thông báo này để mọi công tác được thành tựu viên mãn.

             Kính chúc quý anh chị Tinh Tấn./

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

KIÊM TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH CÁC BẬC HỌC

  (đã ký) 

 Huynh trưởng Cấp Tấn

Tâm Tựu Nguyễn Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NGÃI                         GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

         BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ 

   BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT                                Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2018

               Số:  25 / 2018 – QĐ – GĐPT

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI KẾT KHÓA BẬC KIÊN, BẬC TRÌ

KẾT THÚC NĂM THỨ 2 BẬC ĐỊNH - NĂM 2018

 

 

-         Căn cứ Điều 1, 2 của Nội Quy Huynh Trưởng GĐPT thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã được Hội đồng Trị sự Trung ương ban hành ngày 01.8.2013.

-         Căn cứ Biên bản kết quả Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi ngày 27/11/2016 dưới sự Chứng minh của chư tôn giáo phẩm Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi về nhân sự BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi.

-         Căn cứ chương trình tu học, sinh hoạt năm 2018 của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh Quảng Ngãi.

-         Theo đề nghị của Ban Điều hành các bậc học Huynh trưởng.

 

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH QUẢNG NGÃI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay thành lập Hội Đồng Thi kết khóa Bậc Kiên, kết khóa năm thứ 2 Bậc Trì và kết thúc năm thứ 2 Bậc Định năm 2018 đối với các Huynh trưởng thuộc các GĐPT trong tỉnh và các Đoàn trực thuộc BHD, đã được Ban Điều hành các bậc học của huyện, thành phố và tỉnh tổ chức tu học.

Và công nhận các Huynh trưởng có tên trong danh sách kèm theo thuộc Hội đồng thi kết khóa Bậc Kiên, kết khóa năm thứ 2 Bậc Trì và kết thúc năm thứ 2 Bậc Định năm 2018 tại các điểm thi.

Điều 2:

Hội đồng coi thi có trách nhiệm tổ chức thi theo đúng tinh thần đã hướng dẫn.

Hội đồng coi thi làm việc từ 7h00 ngày 28/10/2018 (20/9 Mậu Tuất) cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ (Phát đề lúc 8h20). Đóng gói bài thi và niêm phong gởi về Văn phòng BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 28/10/2018.

Hội đồng chấm thi tiếp nhận bài thi và tổ chức chấm từ ngày 30/10/2018  cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3:

Chánh Thư ký, Ban Điều hành các Bậc học Huynh trưởng và các Huynh trưởng có tên trong danh sách kèm theo được ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

-   HTr có tên tại Điều 1

   “để thực hiện”

-   Lưu VP.

KT TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

  (đã ký)

 Huynh trưởng Cấp Tấn

Tâm Tựu Nguyễn Lai

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG TRONG HỘI ĐỒNG COI THI

(Kèm theo Quyết định số: 25/2018–QĐ-GĐPT ngày 08/10/2018 của BHD PB GĐPT Quảng Ngãi)

 

Điểm thi số 1 tại Chùa Pháp Hóa (334 Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi) đối với Huynh trưởng dự thi Bậc Kiên, năm 2 Bậc Trì thuộc các GĐPT ở các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Lý Sơn, TP Quảng Ngãi và Đoàn Nữ Phật tử Ni Liên; các Huynh trưởng dự thi kết thúc năm thứ 2 Bậc Định.

TT

Huynh Trưởng

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cấp Tấn

Tâm Tựu Nguyễn Lai

Phó Trưởng Ban BHD

Chủ tịch HĐCT

2

Cấp Tấn

Diệu Lộc Nguyễn Thọ

UV ĐD tại Tp Q.Ngãi

Phó chủ tịch HĐCT

3

Cấp Tín

Đồng Tuệ Đặng Yến

UV BHD

Thư Ký

4

Cấp Tấn

Giác Chính Nguyễn Thành Liêm

Chánh Thư ký BHD

Coi thi

5

Cấp Tấn

Diệu Tiễn Nguyễn Đức Minh

UV BHD

Coi thi

6

Cấp Tấn

Diệu Tây Khương Thị Đông

UV BHD

Coi thi

7

Cấp Tấn

Nguyên Lợi Phạm Văn Lanh

UV Đại diện tại Lý Sơn

Coi thi

8

Cấp Tín

Nguyên Đạo Nguyễn Đoán

UV Đại diện tại Sơn Tịnh

Coi thi

9

Cấp Tín

Nhuận Kim Huỳnh Ngọc Thạch

UV Đại diện tại Tư Nghĩa

Coi thi

Chuẩn bị cơ sở vật chất: UV ĐD tại Thành phố Quảng Ngãi - HTr cấp Tấn Diệu Lộc Nguyễn Thọ.

 

Điểm thi số 2 tại Chùa Bảo Quang (Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức) đối với Huynh trưởng dự thi Bậc Kiên, năm 2 Bậc Trì  thuộc các GĐPT ở các huyện Mộ Đức, Đức Phổ.

TT

Huynh Trưởng

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cấp Tín

Nhuận Bạch Nguyễn Thị Tuyết

Phó Trưởng Ban BHD

Chủ tịch HĐCT

2

Cấp Tấn

Tâm Huyền Trần Hùng Linh

UV Đại diện tại Mộ Đức

Phó chủ tịch HĐCT

3

Cấp Tín

Đồng Học Ngô Tấn Phiêm

UV BHD

Thư Ký

4

Cấp Tấn

Nguyên Lộc Lê Ngọc Xuân

UV Đại diện tại Đức Phổ

Coi thi

5

Cấp Tín

Nguyên Hữu Nguyễn Văn Dư

UV BHD

Coi thi

6

Cấp Tín

Nguyên Bình Nguyễn Thuần Thái

UV BHD

Coi thi

Chuẩn bị cơ sở vật chất: UV ĐD tại huyện Mộ Đức - HTr cấp Tấn Tâm Huyền Trần Hùng Linh.

 

Điểm thi số 3 tại Chùa Liên Quang (Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn) đối với Huynh trưởng dự thi Bậc Kiên, năm 2 Bậc Trì  thuộc các GĐPT ở huyện Bình Sơn.

TT

Huynh Trưởng

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cấp Tấn

Tâm Thường Trần Khanh

Phó Trưởng Ban BHD

Chủ tịch HĐCT

2

Cấp Tín

Đồng Thủ Đặng Văn Đô

UV Đại diện tại Bình Sơn

Phó chủ tịch HĐCT

3

Cấp Tín

Thị Ngộ Nguyễn Thị Như Liễu

UV BĐH Bình Sơn

Thư Ký

4

Cấp Tấn

Tâm Minh Phạm Ngọc Quang

UV BHD

Coi thi

5

Cấp Tín

Tâm Ninh Vương Thị Khương

UV BHD

Coi thi

6

Cấp Tín

Thiện Quang Lâm Văn Ty

UV BHD

Coi thi

Chuẩn bị cơ sở vật chất: UV ĐD tại huyện Bình Sơn - HTr cấp Tín Đồng Thủ Đặng Văn Đô.

 

Điểm thi số 4 tại Chùa Huyền Trang (Quận Gò Vấp, TP HCM) đối với Đoàn Lam Thiên Ấn.

TT

Huynh Trưởng

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cấp Tấn

Tâm Phương Dương Thị Lan

Đại diện BHD

Chủ tịch HĐCT

2

Cấp Tín

Diệu Đạm Hồ Từ Đàm

Đoàn Trưởng

Phó chủ tịch HĐCT

3

Cấp Tín

Tâm Chí Đỗ Anh Đảm

Thư ký

Thư Ký

4

Cấp Tín

Tâm Luận Võ Minh Lý

Đoàn Phó Nữ

Coi thi

5

Cấp Tín

Nguyên Pháp Bùi Minh Hữu

Đoàn Phó Nam

Coi thi

                                                                                           TM BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KT TRƯỞNG BAN

             PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                        (đã ký)

                                                                                      Huynh trưởng Cấp Tấn

             Tâm Tựu Nguyễn Lai