Tiếng Lam Số 65

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH TU HỌC, SINH HOẠT GĐPT QUẢNG NGÃI NĂM 2018

Ngày đăng: 23/04/2018

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH TU HỌC, SINH HOẠT GĐPT QUẢNG NGÃI NĂM 2018

 

1. Công tác tổ chức:

    

- Thăm viếng, trợ duyên trong công tác sinh hoạt tu học cho các đơn vị đang  gặp khó khăn trở ngại. 

    

- Cử đoàn tham sát một số đơn vị để đánh giá xếp loại GĐPT khá, tiêu biểu trong tỉnh.

    

- Mở khóa tập huấn,  bồi dưỡng kỹ năng hành chính GĐPT cho Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, Liên đoàn phó và Thư ký các đơn vị cơ sở.

 

- Mở khóa tập huấn, huấn luyện kỹ năng hướng dẫn một buổi sinh hoạt GĐPT cho Huynh trưởng tại các đơn vị GĐPT cơ sở.

    

-  Hỗ trợ về mọi mặt nhằm tái sinh hoạt một số đơn vị GĐPT tại các huyện, thành phố khi có đủ điều kiện thuận lợi.

    

- Tổ chức xét xếp cấp cho Huynh trưởng đã hội đủ điều kiện.

 

2. Công tác sinh hoạt, tu học huấn luyện:

    

-  Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tu học các bậc học và thi vượt bậc cho Đoàn sinh các GĐPT trong tỉnh. Tổ chức thi vượt bậc Trung thiện, Chánh thiện (ngành Thiếu), bậc Tung bay (ngành Oanh) thi tập trung nhiều điểm do  BHD tổ chức.

    

- Phân công Huynh trưởng trong Ban Điều hành các bậc học phụ trách từng bậc Kiên, Trì, Định, theo dõi, hỗ trợ giúp đỡ trong công tác tu học. Tổ chức khai khóa và kết khóa bậc Kiên, khai khóa năm thứ 2 và kết khóa  bậc Trì, khai khóa  năm thứ 2, thi kiểm tra năm thứ 2 bâc Định. Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Huynh trưởng học viên bậc Lực 5 hoàn thành tốt chương trình năm thứ 2.

    

- Tổ chức hội thi giao lưu Phật pháp – HĐTN – KTXH  cho Đoàn sinh,  kết hợp với công tác  cấp phát học bổng cho Đoàn sinh nghèo, chuyên cần, hiếu học. Đóng góp bài với nhiều thể loại, nội dung súc tích để phát hành 4 tờ “Tiếng Lam” trong năm.

 

- Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, thực hiện một buổi sinh hoạt theo phương thức đổi mới cho Huynh trưởng GĐPT tại các cơ sở Huyện, Thành phố.

    

-  Tổ chức trại họp bạn ngành Nữ toàn tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày Hạnh 19/6 với nhiều hoạt động sôi nổi.

    

- Thành lập các tố chuyên năng sinh hoạt lưu động luân phiên đến các đơn vị GĐPT cơ sở nhằm tạo sinh khí, vui tươi, sôi nổi, bổ ích trong sinh hoạt tu học.

    

- Thúc đẩy Đoàn Huynh trưởng các cấp tổ chức sinh hoat định kỳ đi vào nề nếp ổn định

    

- Tổ chức lễ kỳ siêu hiệp kỵ Huynh trưởng Đoàn sinh quá cố.

 

3. Công tác Hoạt động, xã hội:

    

- Tích cực tham gia công tác hiến máu nhân đạo cứu người.

    

- Tạo nguồn lực về tịnh tài để duy trì thường xuyên công tác cấp phát học bổng cho Đoàn sinh nghèo, chuyên cần hiếu học cũng như  tổ chức bếp ăn từ thiện, cấp phát cơm chay miễn phí theo định kỳ hàng tháng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong tỉnh.

    

- Tổ chức thật tốt ngày Dũng (8/2) tại các đơn vị huyện, thành phố bằng nhiều hình thức phong phú với các hoạt động sôi nổi, thiết thực.

    

- Tham gia công tác ủy lạo, vận động cứu trợ cho người nghèo, người bị tổn thương trong xã hội. Tham gia công tác làm sạch vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cùng cộng đồng.

 

4. Các hoạt động khác:

    

-  Hoàn thành thật tốt mọi chủ trương, các công tác Phật sự do các cấp Giáo hội tỉnh, huyện, thành phố cũng như bổn tự tại địa phương yêu cầu, đề xuất.

    

- Triển khai thực hiện đầu đủ, kịp thời các công tác Phật sự do Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh ban hành.

 

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI